Bo d'habitatge per a Joves

Informa't dels requisits per demanar-lo quan sigui possible!

El bo d'habitatge per a joves és una ajuda que fa mesos que s'ha anunciat, però que actualment encara no està convocada. El govern només la va anunciar i la seva aprovació en teoria estava prevista a començament de gener de 2022, però encara no existeix cap resolució al respecte i les Oficines d'habitatge no tenen cap informació. Tot i que aquest ajut al lloguer encara no es pot sol·licitar, us expliquem quins són, de moment, els requisits per poder accedir-hi i aspectes que heu de tenir en compte.

Què és el bo jove d’habitatge?

El bo jove d’habitatge és una ajuda que contribuirà al pagament de la renda o preu pel lloguer d’un habitatge o d’una habitació amb l’objectiu de facilitar-ne l’accés i el manteniment. L’ajuda serà de 250 euros mensuals amb el límit de l’import mensual de la renda de l’arrendament o del preu de la cessió. Es concedirà per dos anys i la convocatòria estarà oberta de forma continuada i permanent.

Quins requisits que han de reunir les persones beneficiàries?

Per a ser beneficiari del bo jove d’habitatge, en termes generals i a l’espera que aquests siguin concretats pel Departament d’Habitatge, s’han de reunir els següents requisits:

 1. Ser persona física i tenir entre 18 i 35 anys, inclosa l’edat de trenta-cinc en sol·licitar l’ajuda.
 2. Tenir la nacionalitat espanyola, ser ciutadà comunitari o residir regularment a Espanya.
 3. Ser titular o estar en condicions de subscriure, com a persona arrendatària, un contracte d’arrendament en els termes de la Llei d’Arrendaments Urbans o, en qualitat de persona cessionària, d’un contracte de cessió d’ús, o un contracte d’habitació.
 4. Disposar de, com a mínim, una font regular d’ingressos per unitat de convivència, igual o inferior a fins a 3 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM). En el supòsit de lloguer d’habitació, només es consideraran els ingressos de la persona física arrendatària. És a dir 24.318 euros anuals.
 5. L’ habitatge ha de constituir el domicili habitual i permanent durant tot el període que es concedeixi l’ajuda. Les persones que encara no hagin signat el contracte en el moment de demanar l’ajuda, tindran tres mesos per a presentar l’empadronament i l’ajuda quedarà condicionada a la seva aportació.
 6. No rebre altres ajudes al pagament del lloguer, ja siguin autonòmiques o locals. En canvi, l’ajuda al lloguer per a joves sí que és compatible amb l’ingrés mínim vital.
 7. El preu que es pagui per l’habitatge haurà de ser igual o inferior a 600 euros mensuals (sense incloure places de garatge, annexos o similars). En el cas de lloguer d’habitació aquesta renda o preu haurà de ser igual o inferior a 300 euros mensuals.

Inicialment, el preu del lloguer no podia superar els 600 euros, però les comunitats autònomes podran ampliar el topall fins als 900 euros. En el cas del lloguer d’habitacions, el preu límit se situa en 300 euros ampliable fins els 450 euros.

Excepcionalment, es podrà  aplicar un límit màxim de preu de l’habitatge superior a 900 euros, en cas que en el mateix domicili convisquin dues o més persones joves que siguin beneficiàries de l’ajuda i que hagin subscrit, totes elles, el contracte de lloguer o cessió d’habitatge.

Cal destacar:

S’entendrà per font regular d’ingressos:

 • El treball per compte d'altri o pròpia.
 • El personal investigador.
 • Les persones perceptores d'una prestació social pública. 

Perquè la prestació contributiva pugui ser considerada com a una font d’ingressos per demanar el bo, la persona haurà d’acreditar una vida laboral de, com a mínim, 3 mesos d’antiguitat en els 6 mesos immediatament anteriors a la sol·licitud, o una durada prevista de la font d’ingressos de, com a mínim, 6 mesos des de la data de la sol·licitud.

Excepcionalment, el límit d’ingressos podrà ser superior per a casos de lloguer i cessió d’habitatge compartit en la qual en la mateixa convisquin i hagin subscrit contracte per dues o més persones joves beneficiàries.

Altres aspectes a tenir en compte: 

 • No podran accedir a l’ajuda, les persones joves que tinguin un habitatge a Espanya, que tinguin el seu domicili permanent en l’habitatge d’un familiar de fins a segon grau, o que sigui arrendada o cedida per un soci mercantil que actuï com a administrador.
 • El canvi de domicili, no suposarà pèrdua de l’habitatge sempre que es continuïn complint amb els requisits.
 • Durant el temps que es rebi el bo, els joves beneficiaris estaran obligats a comunicar immediatament qualsevol modificació de les condicions o requisits que van motivar tal reconeixement.

Tota la informació a l’Assessoria d’Habitatge Compartit, demanant cita a qualsevol punt infojove de la ciutat. Us podeu inscriure al Butlletí mensual del Servei d’Assessoria d’habitatge Compartit per tal d’estar informats de totes les novetats d’habitatge.

Font: https://www.habitatge.barcelona/ca/noticia/el-bo-jove-dhabitatge-2_1140092